Misjonarz na Post 2018

Kategoria: możesz pomóc Utworzono: środa, 14 luty 2018

Można dołączyć w Wielkim Poście do ogólnopolskiej akcji duchowego wsparcia misjonarzy, przez modlitwę, post lub ofiarowane cierpienia. Na stronie www.misjonarznapost.pl możesz zgłosić się do duchowego wsparcia osób będących na misjach.

Wspieram misjonarza z Republiki Południowej Afryki i postanowiłam codziennie modlić się cytatem z Pisma Świętego.

01. 14.02.2018 - Środa Popielcowa
Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6, 24-26)

02. 15.02.2018
Albowiem Ja, Pan, twój Bóg,
ująłem cię za prawicę
mówiąc ci: «Nie lękaj się,
przychodzę ci z pomocą».
Nie bój się, robaczku Jakubie,
nieboraku Izraelu! (Iz 41, 13-14)

03. 16.02.2018
Tak mówi Pan:
«Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię,
w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą.
<A ukształtowałem cię i ustanowiłem
przymierzem dla ludu>,
aby odnowić kraj,
aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa,
aby rzec więźniom: "Wyjdźcie na wolność!"
[marniejącym] w ciemnościach: "Ukażcie się!"
Oni będą się paśli przy wszystkich drogach,
na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko.
Nie będą już łaknąć ni pragnąć,
i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce,
bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi,
i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. (Iz 49, 8-10)

04. 17.02.2018
  Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio!
Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem!
Albowiem Pan pocieszył swój lud,
zlitował się nad jego biednymi.
  Mówił Syjon: "Pan mnie opuścił,
Pan o mnie zapomniał".
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.
  Oto wyryłem cię na obu dłoniach,
twe mury są ustawicznie przede Mną.
(Iz 49, 13-16)

Niedziela 18.02.2018
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
  Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swoje knowania.
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
  Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami -
wyrocznia Pana.
Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
tak drogi moje - nad waszymi drogami
i myśli moje - nad myślami waszymi.
(Iz 55, 6-9)

05. 19.02.2018
  «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
Nie lękaj się, bo jestem z tobą.
(Iz 43, 1b-5a)

06. 20.02.2018
Wyprowadź lud ślepy, choć mający oczy,
i głuchy, choć obdarzony uszami.
Niech wszystkie ludy zbiorą się razem
i niech się zgromadzą narody!
Który z nich może to ogłosić
i oznajmić nam minione rzeczy?
Niech pozostawią swych świadków na usprawiedliwienie,
aby ich słuchano i przytaknięto: "To prawda!"
Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana -
i moimi sługami, których wybrałem,
abyście mogli poznać i uwierzyć Mi,
oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.
Boga utworzonego przede Mną nie było
ani po Mnie nie będzie.
Ja, Pan, tylko Ja istnieję
i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.
To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem,
a nie ktoś obcy wśród was.
Wy jesteście świadkami moimi - wyrocznia Pana -
że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem.
I nikt się nie wymknie z mej ręki.
Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?».
(Iz 43, 8-13)

07. 21.02.2018
Tak mówi Pan:
«Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię,
w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą.
<A ukształtowałem cię i ustanowiłem
przymierzem dla ludu>,
aby odnowić kraj,
aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa,
aby rzec więźniom: "Wyjdźcie na wolność!"
[marniejącym] w ciemnościach: "Ukażcie się!"
Oni będą się paśli przy wszystkich drogach,
na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko.
Nie będą już łaknąć ni pragnąć,
i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce,
bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi,
i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów.
Wszystkie me góry zamienię na drogę,
i moje gościńce wzniosą się wyżej. (Iz 49, 8-11)

08. 22.02.2018
  Słuchajcie Mnie, wy, co się domagacie sprawiedliwości,
którzy szukacie Pana.
Wejrzyjcie na skałę, z której was wyciosano,
i na gardziel studni, z której was wydobyto.
  Wejrzyjcie na Abrahama, waszego ojca,
i na Sarę, która was zrodziła.
Bo powołałem jego jednego,
lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem.
  Zaiste, zlituje się Pan nad Syjonem,
zlituje się nad wszelką jego ruiną.
Na Eden zamieni jego pustynię,
a jego stepy na ogród Pana.
Zapanują w nim radość i wesele,
pienia dziękczynne przy dźwięku muzyki.
(Iz 51, 1-3)

09. 23.02.2018
  I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,
a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą śnili,
a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.
Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.
  I uczynię znaki na niebie i na ziemi:
krew i ogień, i słupy dymne.
Słońce zmieni się w ciemność,
a księżyc w krew,
gdy przyjdzie dzień Pański,
dzień wielki i straszny.
  Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony,
bo na górze Syjon <i w Jeruzalem>
będzie wybawienie,
jak przepowiedział Pan,
i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan.
(Jl 3, 1-5)

10. 24.02.2018
W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada,
zamuruję jego szczeliny,
ruiny jego podźwignę
i jak za dawnych dni go zbuduję,
by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody,
nad którymi wzywano mojego imienia -
wyrocznia Pana, który to uczyni. 
Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana -
gdy będzie postępował żniwiarz [zaraz] za oraczem,
a depczący winogrona za siejącym ziarno;
z gór moszcz spływać będzie kroplami,
a wszystkie pagórki będą nim opływać.
Uwolnię z niewoli lud mój izraelski -
odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać;
zasadzą winnice i pić będą wino;
założą ogrody i będą jeść z nich owoce.
Zasadzę ich na ich ziemi,
a nigdy nie będą wyrwani z ziemi,
którą im dałem -
mówi Pan Bóg twój.
(Am 9, 11-15)

Niedziela 25.02.2018
W utrapieniu moim wołałem do Pana,
a On mi odpowiedział.
Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy,
a Ty usłyszałeś mój głos.
  Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza,
i nurt mnie ogarnął.
Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje
przeszły nade mną.
  Rzekłem do Ciebie: Wygnany daleko od oczu Twoich,
<jakże choć tyle osiągnę, by móc> wejrzeć na Twój święty przybytek?
  Wody objęły mnie zewsząd, aż po gardło,
ocean mnie otoczył,
sitowie okoliło mi głowę.
  Do posad gór zstąpiłem,
zawory ziemi zostały poza mną na zawsze.
Ale Ty wyprowadziłeś życie moje z przepaści,
Panie, mój Boże!
  Gdy gasło we mnie życie,
wspomniałem na Pana,
a modlitwa moja dotarła do Ciebie,
do Twego świętego przybytku.
  Czciciele próżnych marności
opuszczają Łaskawego dla nich.
  Ale ja złożę Tobie ofiarę,
z głośnym dziękczynieniem.
Spełnię to, co ślubowałem.
Zbawienie jest u Pana».
(Jon 2, 2b-10)

11. 26.02.2018
I szukałem wśród nich męża,
który by wystawił mur i stanął w wyłomie przede Mną,
by bronił tej ziemi i przeszkodził Mi w jej niszczeniu,
a nie znalazłem takiego.
Wobec tego wyleję na nią mój gniew,
w ogniu mojej zapalczywości wyniszczę ich.
Na głowy ich składam odpowiedzialność za ich postępowanie»
- wyrocznia Pana Boga.
(Ez 22, 30-31)

12. 27.02.2018
Psalm Dawidowy.
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
  Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
 orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
  Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
  Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
  Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.
(Ps 23, 1-6)

13. 28.02.2018
Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców -
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię
pełne chwały i świętości -
chwalebne i wywyższone na wieki.
  Błogosławiony jesteś w przybytku
świętej Twojej chwały -
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. 
 Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa -
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.
 Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
co na Cherubach zasiadasz -
pełen chwały i wywyższony na wieki.
 Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba -
pełen chwały i sławny na wieki.
(Dn 3, 52-56)

14. 01.03.2018
«Wiem, że Ty wszystko możesz,
co zamyślasz, potrafisz uczynić.
  Kto przesłania zamiar nierozumnie?1
O rzeczach wzniosłych mówiłem.
To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem.
  Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić!
Chcę spytać. Racz odpowiedzieć!
  Dotąd Cię znałem ze słyszenia,
obecnie ujrzałem Cię wzrokiem,
  stąd odwołuję, co powiedziałem,
kajam się w prochu i w popiele».
(Hi 42, 2-6)

15. 02.03.2018
Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
 Ogniu i żarze, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
 Chłodzie i upale, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
 Rosy i szrony, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
 Mrozy i zima, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
 Lody i śniegi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
 Dni i noce, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
 Światło i ciemności, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
 Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
(Dn 3, 65-73)

16. 03.03.2018
Albowiem Ja, Pan, twój Bóg,
ująłem cię za prawicę
mówiąc ci: «Nie lękaj się,
przychodzę ci z pomocą».
 Nie bój się, robaczku Jakubie,
nieboraku Izraelu!
Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana -
odkupicielem5 twoim - Święty Izraela.
 Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie6,
nowe, o podwójnym rzędzie zębów:
ty zmłócisz i wykruszysz góry,
zmienisz pagórki w drobną sieczkę;
 ty je przewiejesz, a wicher je porwie
i trąba powietrzna rozmiecie.
Ty natomiast rozradujesz się w Panu,
chlubić się będziesz w Świętym Izraela.
 (Iz 41, 13-16)

Niedziela 04.03.2018
Jeśli kto wyznaje,
że Jezus jest Synem Bożym,
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
 Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim.
 Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości,
że mamy pełną ufność na dzień sądu,
ponieważ tak, jak On jest [w niebie],
i my jesteśmy na tym świecie.
 W miłości nie ma lęku,
lecz doskonała miłość usuwa lęk,
ponieważ lęk kojarzy się z karą.
Ten zaś, kto się lęka,
nie wydoskonalił się w miłości.
(1J 4, 15-18)

17. 05.03.2018
Panie, Boże Zastępów,
jak długo gniewać się będziesz,
choć lud Twój się modli?
  Nakarmiłeś go chlebem płaczu
i obficie napoiłeś go łzami.
  Zrobiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów,
a wrogowie nasi z nas szydzą.
  Boże Zastępów, odnów nas
i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.
(Ps 80, 5-8)

18. 06.03.2018
Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
 Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
 Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.
 Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.
 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
 Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.
(Ps 91, 9-16)

19. 07.03.2018
I prorokowałem, jak mi było polecone,
a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask,
i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie.
 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało,
a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.
 I powiedział On do mnie:
«Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha:
Tak powiada Pan Bóg:
Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli».
 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał,
i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie. 
 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela.
Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". 
 Dlatego prorokuj i mów do nich:
Tak mówi Pan Bóg:
Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój,
i wiodę was do kraju Izraela, 
 i poznacie, że Ja jestem Pan,
gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 
 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli,
i powiodę was do kraju waszego,
i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam»
- wyrocznia Pana Boga.
(Ez 37, 7-14)

20. 08.03.2018
Wychwalam Cię, Panie,
bo rozgniewałeś się na mnie,
lecz Twój gniew się uśmierzył
i pocieszyłeś mię!
  Oto Bóg jest zbawieniem moim!
Będę miał ufność i nie ulęknę się,
bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.
On stał się dla mnie zbawieniem!
(Iz 12, 1b-2)

21. 09.03.2018
Wychwalam Cię, Panie,
bo rozgniewałeś się na mnie,
lecz Twój gniew się uśmierzył
i pocieszyłeś mię!
  Oto Bóg jest zbawieniem moim!
Będę miał ufność i nie ulęknę się,
bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.
On stał się dla mnie zbawieniem!
(Iz 4, 2-3)

22. 10.03.2018
Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy,
nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie.
  Nie odstąpimy już więcej od Ciebie;
zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.
 Panie, Boże Zastępów, odnów nas
i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.
(Ps 80, 18-20)

Niedziela 11.03.2018
[Pierwsza pieśń Sługi Pańskiego. Hymn o zwycięstwie Pana]
  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
chwałę Jego od krańców ziemi!
Niech Go sławi morze i co je napełnia,
wyspy wraz z ich mieszkańcami!
  Niech głos podniesie pustynia z miastami,
osiedla, które zamieszkuje Kedar.
Mieszkańcy Sela6 niech wznoszą okrzyki,
ze szczytów gór niech nawołują radośnie!
  Niech oddają chwałę Panu
i niechaj głoszą cześć Jego na wyspach!
  Jak bohater posuwa się Pan,
i jak wojownik pobudza waleczność;
rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny,
góruje męstwem nad nieprzyjaciółmi.
 «Milczałem od długiego czasu,
w spokoju wstrzymywałem siebie,
teraz jakby rodząca zakrzyknę,
dyszeć będę z gniewu, zabraknie mi tchu.
 Wypalę góry i wzgórza,
sprawię, że wyschnie wszystka ich zieleń,
przemienię rzeki na stawy,
a jeziora osuszę.
 Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze,
powiodę ich ścieżkami, których nie znają,
ciemności zmienię przed nimi w światło,
a wyboiste miejsca w równinę.
Oto są rzeczy, których dokonam
i nie zaniecham.
 Wstecz się odwrócą z wielkim zawstydzeniem
ci, którzy w bożkach pokładają ufność,
którzy mówią ulanym posągom:
"Jesteście bogami naszymi"».
(Iz 42, 10-17)

23. 12.03.2018
Ale teraz tak mówi Pan,
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
«Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
  Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
  Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
  Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
  Nie lękaj się, bo jestem z tobą.
Przywiodę ze Wschodu twe plemię
i z Zachodu cię pozbieram.
  Północy powiem: "Oddaj!"
i Południowi: "Nie zatrzymuj!"
Przywiedź moich synów z daleka
i córki moje z krańców ziemi.
  Wszystkich, którzy noszą me imię
i których stworzyłem dla mojej chwały,
ukształtowałem ich i moim są dziełem.
(Iz 43, 1-7)

24. 13.03.2018
Ja, Pan, tylko Ja istnieję
i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.
  To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem,
a nie ktoś obcy wśród was.
Wy jesteście świadkami moimi - wyrocznia Pana -
że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem.
I nikt się nie wymknie z mej ręki.
Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?»
(Iz 43, 11-13)

25. 14.03.2018
Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo,
Izraelu, którego wybrałem!
  Tak mówi Pan, twój sprawca,
twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel:
Nie bój się, sługo mój, Jakubie,
Jeszurunie1, którego wybrałem.
  Bo rozleję wody po spragnionej glebie
i zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję Ducha mego na twoje plemię
i błogosławieństwo moje na twych potomków.
  Wyrastać będą jak trawa wśród wody,
jak topole nad bieżącymi wodami.
  Jeden powie: "Należę do Pana",
a drugi się nazwie imieniem Jakuba,
inny zaś napisze na swej ręce: "Pan"
i otrzyma imię Izrael.
(Iz 44, 1-5)

26. 15.03.2018
Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana.
Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi,
dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny.
Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze,
bo przyjście Pana jest już bliskie.
(Jk 5, 7-8)

27. 16.03.2018
On grzechu nie popełnił,
a w Jego ustach nie było podstępu.
On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył,
gdy cierpiał, nie groził,
ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
(1P 2, 22-23)

28. 17.03.2018
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,
każdy z nas się obrócił ku własnej drodze6,
a Pan zwalił na Niego
winy nas wszystkich.
 Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić,
nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony,
jak owca niema wobec strzygących ją,
tak On nie otworzył ust swoich.
  Po udręce i sądzie został usunięty9;
a kto się przejmuje Jego losem?10
Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących;
za grzechy mego ludu11 został zbity na śmierć.
  Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi,
i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem12,
chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy
i w Jego ustach kłamstwo nie postało.
  Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem.
Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy,
ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży13,
a wola Pańska spełni się przez Niego.
(Iz 53, 6-10)

Niedziela 18.03.2018
I spraw, aby cały naród i każde pokolenie poznało i wiedziało,
że Ty jesteś Bogiem, Bogiem wszelkiej potęgi i mocy,
i że nie ma nikogo innego prócz Ciebie,
kto by bronił ludu izraelskiego»4.
(Jdt 9, 14)

29. 19.03.2018
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym1,
a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia.
  Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu,
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza,
aby przynosiła owoc obfitszy.
 Wy już jesteście czyści dzięki słowu,
które wypowiedziałem do was.
 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was.
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie
- jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy,
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
 Ja jestem krzewem winnym,
wy - latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
(J 15, 1-5)

30. 20.03.2018
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą mu służyły.
  Wyzwoli bowiem wołającego biedaka
i ubogiego, i bezbronnego.
  Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem
i ocali życie ubogich: 
 uwolni ich życie od krzywdy i ucisku,
a krew ich cenna będzie w jego oczach. 
  Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Saby,
zawsze będą się modlić za niego,
nieustannie mu błogosławić.
(Ps 72, 11-15)

31. 21.03.2018
Jeżeli we Mnie trwać będziecie,
a słowa moje w was, poproście,
o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
 Ojciec mój przez to dozna chwały,
że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Wytrwajcie w miłości mojej!.
(J 15, 7-9)

32. 22.03.2018
Pokrop mnie hizopem6, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 
  Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!
  Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
  Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!7
  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!8
  Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym! .
(Ps 51, 9-14)

33. 23.03.2018
Zrzuć swą troskę na Pana,
a On cię podtrzyma;
nie dopuści nigdy,
by miał się zachwiać sprawiedliwy.
(Ps 55, 23)

34. 24.03.2018
Jak gdy się strzałę wypuści do celu,
rozprute powietrze zaraz się zasklepia,
tak że nie poznasz jej przejścia -
tak i my: zniknęliśmy, [ledwie] zrodzeni,
i nie mogliśmy się wykazać żadnym znakiem cnoty,
aleśmy zniszczeli w naszej nieprawości».
  Bo nadzieja bezbożnego jak plewa wiatrem miotana
i jak lekka piana rozbita przez burzę.
Jak dym się rozwiała od wiatru,
zatarła się jak pamięć chwilowego gościa.
(Md 5, 12-14)

Niedziela 25.03.2018
Słuchaj, o Boże, mojego wołania,
zważ na moją modlitwę!
  Wołam do Ciebie
z krańców ziemi2,
gdy słabnie moje serce:
na skałę zbyt dla mnie wysoką
wprowadź mnie,
  bo Ty jesteś dla mnie obroną,
wieżą warowną przeciwko wrogowi.
  Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku,
uciekać się pod cień Twoich skrzydeł!.
(Ps 61, 2-5)

35. 26.03.2018
Dusza moja spoczywa tylko w Bogu,
od Niego przychodzi moje zbawienie.
  On jedynie skałą i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
 (Ps 62, 2-3)

36. 27.03.2018
Oto się powiedzie mojemu Słudze,
wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo5.
  Jak wielu osłupiało na Jego widok -
- tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd
i postać Jego była niepodobna do ludzi6 -
  tak mnogie narody się zdumieją,
królowie zamkną przed Nim usta,
bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano,
i pojmą coś niesłychanego.
(Iz 52, 13-15)

37. 28.03.2018
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści4,
a myśmy Go za skazańca4 uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
  Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
(Iz 53, 4-5)

38. 29.03.2018
Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło
i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.
  Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan,
i Jego chwała jawi się nad tobą.
  I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu.
  Podnieś oczy wokoło i popatrz:
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka,
na rękach niesione twe córki.
  Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
a serce twe zadrży i rozszerzy się,
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
zasoby narodów przyjdą ku tobie.
(Iz 60, 1-5)

39. 30.03.2018
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;
Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!
  Ocal od miecza moje życie,
z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro,
  wybaw mnie od lwiej paszczęki
i od rogów bawolich - wysłuchaj mnie!11
  Będę głosił imię Twoje swym braciom
i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia:
  «Chwalcie Pana wy, co się Go boicie,
sławcie Go, całe potomstwo Jakuba;
bójcie się Go, całe potomstwo Izraela!
  Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka,
ani nie ukrył przed nim swojego oblicza
i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego».
(Ps 22, 20-25)

40. 31.03.2018
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska3
są tym, co mnie pociesza.
  Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity4.
(Ps 32, 4-5)

Odsłony: 1560