krzyż wspólnotowy

Hasło roku formacyjnego: w uwielbieniu. Czytaj dalej...

Misjonarz na Post

Kategoria: możesz pomóc Utworzono: niedziela, 26 luty 2017

Można dołączyć w Wielkim Poście do ogólnopolskiej akcji duchowego wsparcia misjonarzy, przez modlitwę, post lub ofiarowane cierpienia. Na stronie www.misjonarznapost.pl możesz zgłosić się do duchowego wsparcia osób będących na misjach.

Wspieram misjonarza z Wybrzeża Kości Słoniowej i postanowiłam codziennie modlić się cytatem z Pisma Świętego.

12-4. Dobrze jest grać naszemu Bogu,
wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną.
 Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela;
 On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.
 Podobają się Panu ci, którzy się Go boją,
którzy wyczekują Jego łaski.
(Ps 147, 1 - 3; 11)

11-4. Chwal, duszo moja, Pana,
 chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę;
chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.
Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba,
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
 który stworzył niebo i ziemię,
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki,
 daje prawo uciśnionym
i daje chleb głodnym. 
(Ps 145, 1 - 3; 5 - 7a)

10-4.  Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.
 Za dnia nie porazi cię słońce
ni księżyc wśród nocy.
  Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.
  Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy. (Ps 121, 5 - 8)

9-4. On wyciąga [rękę] z wysoka i chwyta mnie,
wydobywa mnie z toni ogromnej;
 Wyrywa mnie od przemożnego nieprzyjaciela,
od mocniejszych ode mnie, co mnie nienawidzą.
  Napadają na mnie w dzień dla mnie złowrogi,
lecz Pan jest moją obroną,
  wyprowadza mnie na miejsce przestronne;
ocala, bo mnie miłuje. (Ps 18, 17 - 20)

8-4. Lecz ja zawsze będę z Tobą:
Tyś ujął moją prawicę;
 prowadzisz mnie według swojej rady
i przyjmujesz mię na koniec do chwały.
 Kogo prócz Ciebie mam w niebie?
Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia.
 Niszczeje moje ciało i serce,
Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki.
 Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga,
w Panu wybrałem sobie schronienie,
by opowiadać wszystkie Jego dzieła.
(Ps 73, 23 - 26, 28)

7-4. A we mnie duch mój omdlewa,
serce we mnie zamiera.
  Pamiętam dni starodawne,
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach,
rozważam dzieło rąk Twoich.
  Wyciągam ręce do Ciebie;
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia.
  Prędko wysłuchaj mnie, Panie,
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza,
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu. (Ps 143, 4 - 7)

6-4. Do Ciebie wołam, o Panie,
mówię: Ty jesteś moją ucieczką,
udziałem moim w ziemi żyjących.
 Zważ na moje wołanie,
bo jestem bardzo słaby.
Wybaw mię od prześladowców,
gdyż są ode mnie mocniejsi.
  Wyprowadź mnie z więzienia,
bym dziękował imieniu Twojemu.
Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy okażesz mi dobroć. (Ps 142, 6 - 8)

5-4. Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż;
usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie.
 Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło;

wzniesienie rąk moich - jak ofiara wieczorna!
  Postaw, Panie, straż moim ustom
i wartę przy bramie warg moich!
  Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa,
do popełniania czynów niegodziwych,
bym nigdy z ludźmi, co czynią nieprawość,
nie jadł ich potraw wybornych. (Ps 141, 1 - 4)

4-4.  Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
  nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.
 Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał. (Ps 139, 13 - 16)

3-4.  Będę Cię sławił, <Panie>, z całego mego serca,
<bo usłyszałeś słowa ust moich>:
będę śpiewał Ci wobec aniołów.
  Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś ponad wszystko
Twoje imię i obietnicę.
  Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie,
pomnożyłeś siłę mej duszy. (Ps 138, 1 - 3)

2-4. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
  o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!
  Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
  Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.
  W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo. (Ps 130, 1b - 5)

1-4. On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.
  On liczbę gwiazd oznacza,
wszystkie je woła po imieniu.
  Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,
mądrość Jego jest niewypowiedziana.
  Pan dźwiga pokornych,
a poniża występnych aż do ziemi. (Ps 147, 3 - 6)

31-3. Raduj się w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca.
 Powierz Panu swoją drogę
i zaufaj Mu: On sam będzie działał
  i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
a słuszność twoja - jak południe. (Ps 37, 4 - 6)

30-3. Oto błogosławcie Pana,
wszyscy słudzy Pańscy,
którzy trwacie nocami w domu Pańskim.
  Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu
i błogosławcie Pana!
  Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
Ten, który uczynił niebo i ziemię! (Ps 134, 1 - 3)

29-3. Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co przerasta moje siły.
  Przeciwnie: wprowadziłem ład
i spokój do mojej duszy. (Ps 131, 1b - 2a)

28-3. Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość;
ludzie prawi zobaczą Jego oblicze. (Ps 11,7)

27-3.  Chwalę Cię, Panie, całym sercem,
opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.
 Cieszyć się będę i radować Tobą,
psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9, 2 - 3)

26-3. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
 czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy: (Ps 8, 4 - 7)

25-3. Któż jak nasz Pan Bóg,
co siedzibę ma w górze,
 co w dół spogląda
na niebo i na ziemię?
  Podnosi nędzarza z prochu,
a dźwiga z gnoju ubogiego,
  by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu, ...  (Ps 113, 5 - 7)

24-3. Panie, przenikasz i znasz mnie,
 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
 widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
 Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
 Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
 Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć. (Ps 139 2 - 6)

23-3. Alleluja.
Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana:
 Niech imię Pańskie będzie błogosławione
odtąd i aż na wieki!
 Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone!
 Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
Jego chwała sięga ponad niebiosa. (Ps 113, 1 - 4)

22-3. Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.
 Majestat i wspaniałość - to Jego działanie,
a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze. 
(Ps 111, 2 - 3)

21-3. Nie milcz, o Boże, którego wychwalam,
 bo rozwarli na mnie usta niecne i podstępne.
Mówili ze mną językiem kłamliwym,
 osaczyli mnie nienawistnymi słowami
i bez przyczyny mnie napastowali.
 Oskarżali mnie w zamian za miłość moją;
a ja się modliłem. 
(Ps 109, 1b - 4)

20-3. Alleluja.
Chwalcie Pana, bo dobry,
bo na wieki Jego łaskawość.
 Któż opowie dzieła potęgi Pana,
ogłosi wszystkie Jego pochwały?
 Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań,
w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe.
 Pamiętaj o nas, Panie, gdyż masz upodobanie w swym ludzie.
Przyjdź nam z pomocą, (Ps 106, 1 - 4)

19-3. Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie,
zagram Ci wśród narodów,
 bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios,
a wierność Twoja po chmury.
 Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
a Twoja chwała ponad całą ziemię! 
(Ps 108, 4 - 6)

18-3. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej,
a wołanie moje niech do Ciebie dojdzie!
 Nie kryj przede mną swego oblicza
w dniu utrapienia mojego!
Nakłoń ku mnie Twego ucha:
w dniu, w którym zawołam, śpiesznie mnie wysłuchaj! 
(Ps 102, 2 - 3)

17-3. Kroczyć będę drogą nieskalaną:
Kiedyż do mnie przybędziesz?
Będę postępował według niewinności mego serca
pośrodku mojego domu.
 Nie będę zwracał oczu
ku sprawie niegodziwej;
w nienawiści mam przestępstwa:
nie przylgną one do mnie.
 Serce przewrotne będzie ode mnie z daleka;
tego, co jest złe, nawet znać nie chcę. 
(Ps 101, 2 - 4)

16-3. Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
  Albowiem dobry jest Pan,
łaskawość Jego trwa na wieki,
a wierność Jego przez pokolenia. (Ps 100, 4 - 5)

15-3. Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
  Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
  przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!  (Ps 98, 4 - 6)

14-3. Pan miłuje tych, co zła nienawidzą,
On strzeże życia swoich świętych,
wyrywa ich z ręki grzeszników.
  Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
 Sprawiedliwi, weselcie się w Panu
i wysławiajcie Jego święte imię!  (Ps 97, 10-12)

13-3. Albowiem Pan jest wielkim Bogiem
i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami:
  głębiny ziemi są w Jego ręku
i szczyty gór należą do Niego.
  Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił,
i stały ląd ukształtowały Jego ręce.
  Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. (Ps 95, 3 - 6)

12-3. Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:
  głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami, ...
  Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich.
  Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,
bardzo głębokie Twe myśli! (Ps 92, 2 - 3, 5 -6)

11-3. bo swoim aniołom nakazał w twej sprawie
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
(Ps 91, 11)

10-3.  Na wieki będę opiewał łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia,
  albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska»,
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.
  «Zawarłem przymierze z moim wybrańcem;
przysiągłem słudze memu, Dawidowi:
  Utrwalę na wieki twoje potomstwo
i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie».
  Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,
i wierność Twoją w radzie świętych.
  Bo któż na obłokach będzie równy Panu,
któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny?
  Bóg w radzie świętych przejmuje bojaźnią,
wielki jest i straszny - ponad wszystkich wokół Niego.
  Panie, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie?
Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza. (Ps 89, 2 - 9)

9-3. Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,
bo jestem nędzny i ubogi.
  Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny,
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś Bogiem moim,
  Panie, zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam do Ciebie.
  Rozraduj życie swego sługi,
bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. (Ps 86, 1 - 4)

8-3. Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące;
wolę stać w progu domu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
  Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą:
Pan hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw
postępującym nienagannie.
  Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie! (Ps 84, 11 - 13)

7-3. Wzbudź Twą potęgę
i przyjdź nam na pomoc!
O Boże, odnów nas
i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia.
Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy,
nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie.
Nie odstąpimy już więcej od Ciebie;
zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.
Panie, Boże Zastępów, odnów nas
i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia. (Ps 80, 3b-4, 18-20)

6-3. My zaś, lud Twój i owce Twej trzody,
będziemy Tobie dziękować na wieki
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. (Ps 79, 13)

5-3. Wybrał swego sługę Dawida
i wziął go od owczych zagród:
powołał go, gdy chodził za karmiącymi [owcami],
by pasł Jakuba, lud Jego,
i Izraela, Jego dziedzictwo.
On ich pasł w prawości swego serca
i roztropnie prowadził swoimi rękoma. (Ps 78, 70 - 72)

4-3. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu, tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
nie strawi cię płomień. (Iz 43, 1-2)

3-3. Niech się radują i weselą w Tobie
wszyscy, co Ciebie szukają
i niech zawsze mówią: «Pan jest wielki»
ci, którzy pragną Twojej pomocy.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny,
ale Pan troszczy się o mnie.
Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą;
Boże mój, nie zwlekaj! (Ps 40, 17-18)

2-3. Niech się radują i weselą w Tobie
wszyscy, co Ciebie szukają.
Niech zawsze mówią: «Bóg jest wielki!»
ci, którzy pragną Twojej pomocy.
Ja zaś ubogi jestem i nędzny,

Boże, szybko przyjdź mi z pomocą!
Tyś wspomożyciel mój i wybawca:
nie zwlekaj, o Panie! (Ps 70, 5-6)

1-3. Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6, 24-26)

 

 

Odsłony: 1475